"פורים תורה" מאת הדוס

מאת: הדוס | 3/19/2011 סאטירה

הנה איתא בחז"ל, בתרגום על המגילה, דהמן מכר עצמו לעבד למרדכי.

והנה יפלא, דהא קי"ל דעבד חייב במצוות כאשה, וא"כ, נמצא דהמן היה ישראל גמור לכל דבר. וזה קשה מאד, דקי"ל שהיה עמלק, וכן מרגלא בפומיה דכל בר בי רב. ולזכר זה קרינן פרשת מחיית עמלק בשבת קודם פורים. וצריך ביאור טובא.

והנראה לבאר בזה, בעזהשי"ת, דהנה איתא התם, דאותו מעשה היה כשהיו שניהם שרי צבא של אחשורוש, והלכו למלחמה. נמצא אם כן, שאותו מעשה היה בצבא.

וא"כ, הגע עצמך, איזה גיור עשה מרדכי להמן?

ע"כ דזה היה אצל ה"רבנות הצבאית", וא"כ הוה ליה "גיור צבאי" ממש. והרי קיי"ל, דהאי גיור אין בו ממש כלל וכלל, וכן הכריעו כל רבותינו לדינא, וכן כתב ביחווה דעת, ובשו"ת יביע אומר, וכן הכריע לדינא ביתד נאמן, ועוד ספרים.

תבנא לדינא, דלפי"ז שפיר הוה ליה זרע עמלק ממש, ימח שמו וזכרו, כן יאבדו כל אויבך ה'.

תגובות

אני לומד דבר אחר מהמגילה.

פיני | 3/20/2011 8:18:00 AM

נמחק.

תגובת הדוס: יש גבול לסבלנות.

בעניין המגילה ועמלק, רציתי להוסיף משהו ששמעתי.....

אהדה לתורה | 3/22/2011 1:12:12 AM

אני בטוח ששמעת על שלושת האותיות הקטנות בשמות בני המן והאות הגדולה. השלושה מרכיבות תש"ז וה-ו'- את האלף ה-6 לבריאת העולם. דבר מפתיע הוא שבתאריך זה נקבעו משפטי נירנברג בהם יצאו להורג 10 אנשי המפלגה הנאצית ימ"ש (2 עמדו לצאת להורג, אך האחד התאבד והשני ברח לאוסטרליה ונשפט שלא בפניו).
ועוד, תאריך ההוצאה להורג היה בהושענא רבא (כ"א בתשרי) בה ידוע שיוצאים דיני העולם מלמעלה.

הערה חשובה: (חבל שאין אפשרות הדגשה)
רק במסורה שלנו הנוכחית עניין האותיות מתקיים, שמא לא ינסו להתחכם (רק להחכים) כי במסורות אחרות, כמו למשל זו של ר' עקיבא ואחרים, ההדגשה שונה על אותיות אחרות.

עם זאת, יש לציין כי המסורה שלנו עוברת מדור לדור כמעט 2000 שנה (נראה לי) והיא היום זו שרוב רובו של העם קורא בה!!!

כבר עבר פורים, ובכל זאת..

גולש | 3/22/2011 11:55:31 PM

במכילתא איתא שלא מקבלים גרים מעמלק, בע"כ שהקנין היה רק ממוני, יש ראב"ד הל' שלוחין ושותפין פ"ד ה"ב שנראה שהקנין הממוני נפרד עי"ש  

תגובת הדוס: הבעיה שבגמ' בגיטין מבואר שעבד שלא מתגייר, מתגלגל עמו י"ב חודש, ואח"כ אסור לקימו.
וכמדומני שברמב"ם כתב שעמלק יכול להתגייר, אם כי יתכן שזה לא סותר, כי במכילתא כתוב שלכתחילה אין מקבלים, והרמב"ם מדבר בדיעבד, שאם קיבלו חל הגרות.