למה דווקא יהדות?

מאת: הדוס | 11/7/2010 שאלות נפוצות

אחרי שהגענו בפרקים הקודמים למסקנה שיש בורא לעולם, ושאותו בורא ברא את העולם למטרה מסוימת, שהמטרה קשורה אלינו, ושהוא היה אמור לידע אותנו מה התפקיד שלנו, עכשיו הגיע הזמן לברר, מה באמת התפקיד שלנו ואיך אלוקים גילה אותה לנו.
לשאלה הזו ישנם מספר גדול מאד של תשובות. כמספר הדתות. לכאורה יש פה בעיה קשה. למה להחליט שדווקא הדת שלנו היא הנכונה?
שאלה זו מקבלת חיזוק רציני מהמספר הגדול של הדתות הקיימות בעולם. זה נשמע קצת נאיבי להחליט שדווקא הדת שלי היא הנכונה. ראיתי פעם ספר שמישהו כתב, אנציקלופדיה לדתות. היו שם אלף דתות, מספר מרשים לכל הדעות.
אבל, אם נקדיש קצת מחשבה בעניין, נגלה שמספר הדתות הרלוונטי הוא קטן בהרבה. והבחירה ביניהם אינה קשה כלל. הסיבה לזה היא העובדה ש99.7% מאותם אלף דתות הם דתות של עובדי עבודה זרה. ברגע שנגיע למסקנה שעבודה זרה זה אמונה טפילה, ישארו לנו שלושה דתות בלבד.
אז למה לא עבודה זרה?
כדי להבין את זה, בואו נבדוק מהי בכלל עבודה זרה, ומה הפילוסופיה שעומדת מאחוריה.
כל מה שאכתוב בעניין לא יגיע לרמת הבהירות וההגדרות הקולעות של הרמב"ם, בתחילת הלכות עבודה זרה, וכך הוא כותב:
 
בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו הדור ואנוש עצמו מן הטועים היה, וזו היתה טעותם, אמרו הואיל והאלהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך, כיון שעלה דבר זה על לבם התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להן קרבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה, וזה היה עיקר עבודת כוכבים, וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא שהן אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה, הוא שירמיהו אומר מי לא ייראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא, כלומר הכל יודעים שאתה הוא לבדך אבל טעותם וכסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא.
 
ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו שהאל צוה ואמר להם עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים והקריבו לו ונסכו לו כך וכך ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לו כל העם הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ, ומודיע להם צורה שבדה מלבו ואומר זו היא צורת הכוכב פלוני שהודיעוהו בנבואתו, והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי ההרים ועל הגבעות ומתקבצין ומשתחוים להם ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריעה וראוי לעובדה וליראה ממנה, וכהניהם אומרים להם שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו כך כך ואל תעשו כך וכך, והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דבר עמהם ואמר להם עבדוני בכך וכך והודיע להם דרך עבודתו ועשו כך ואל תעשו כך, ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו ולהקריב להם ולהשתחוות, וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא הכירוהו ונמצאו כל עם הארץ הנשים והקטנים אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה, והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהן מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותן אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח נח שם ועבר, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו.
 
כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב את עצמו, ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם, ב ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו, כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם, וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם, וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן, ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו, כיון שנתנבא משה רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן במצות והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה.
 
עכשיו בואו נעשה חשבון.
א.       לפי דברי הרמב"ם שגם הפילוסופיה של הפגאנים מודה בזה שיש בורא יחיד לעולם, וכבר הוכחנו לעיל שהוא רוצה שנעבוד אותו, אלא שהם מוסיפים עוד עקרון נוסף שהוא רוצה שנעבוד גם את הברואים שלו, אם כן נמצא שהם מודים ליסוד המרכזי של הדתות המונותיאיסטיות, אלא שהם מוסיפים עוד דבר נוסף שאין לו שום ראיות. אם כך חובת ההוכחה היא עליהם. כל אדם שבא לספר סיפור או רעיון עליו להוכיח אותו. מה ההוכחה לזה? תשאלו אותם. הם אפילו לא ינסו לתת לכם ראיות. הם יסתכלו עליכם במבט של תנשמת על הבוקר. הוכחות? מה זה? לזה קוראים אמונה טפילה. איכסה.
ב.       גם אם מישהו ירצה לחלוק על הרמב"ם ויאמר שלפי הפגאנים העולם נברא על ידי כמה אלים, עדיין חובת ההוכחה היא עליו. הרי זה שיש בורא גם הוא מודה. בורא אחד זה דבר מוכח. מה"בורא" השני והלאה אין לזה הוכחות. איך אמרנו שקוראים לזה? אמונה טפילה. לא כמו האתיאיזם, אבל קרוב.
ג.        מבחינה פילוסופית בריאה על ידי כמה בוראים היא בלתי אפשרית. הבורא חייב להיות מחויב המציאות, שאם לא כן מי ברא אותו. מחויב המציאות חייב למלא את כל המציאות לפני תחילת הבריאה, שאם לא כן זה הוכחה שהוא לא מחויב המציאות. לא יתכן שני מחויבי המציאות, כי הם לא ימלאו כל אחד בנפרד את כל המציאות. המבין יבין ומי שלא יבין בהמשך.
ד.        העובדה היא שהעבודה זרה גררה בעקבותיה עזיבה של עבודת השם ושקיעה מוחלטת בעולם של הזיות סמים ומסכנות. בניגוד ליהדות שיצרה בעקבותיה את העם הכי אינטליגנטי בעולם, שזכה בפרסי נובל ביחס של פי מאה מגודלו האמיתי, והביא לעולם את טובי המוחות.
אז מה נשאר? הדתות המונותאסטיות.
כמה דתות מונותיאיסטיות יש?
תשובה- שלוש. יהדות נצרות ואיסלאם.
למה דווקא יהדות?
הנצרות והאסלאם הם בסך הכל גניבה ספרותית. ככל הנראה זו הגניבה הספרותית החמורה ביותר בהיסטוריה. הם פשוט גנבו לנו את התנ"ך. הנוצרים והמוסלמים אפילו אינם מנסים להסתיר את זה. גם הנוצרים וגם המוסלמים מודים בפה מלא שהעם היהודי הוא העם הנבחר. הוא העם היחיד שהעמיד עשרות נביאים במשך תקופה של 1000 שנה.הוא העם שהביא לעולם את התנ"ך. הוא העם אשר יצא ממצרים, עבר את ים סוף, ורגליו עמדו למרגלות הר סיני, בנעמד הנורא ביותר בהסטוריה. על זה אין שום וויכוח בין הדתות המונותאסטיות. כל הוויכוח הוא מה קרה אחרי זה. הנוצרים טוענים שאלוקים מאס בנו ובחר בהם, הצדיקים הגדולים, והמוסלמים טוענים כנ"ל.
מה עשו הנוצרים? לקחו את התנ"ך על כרעיו ועל קרבו, והוסיפו עליו עוד כמה ספרים. למוסלמים היה את אותה רמת מקוריות. הקוראן מספר בדיוק את סיפור התנ"ך. בריאה, קין והבל, מבול, אברהם יצחק ויעקב, כשבמקום עקידת יצחק באה עקידת ישמעאל, מכירת יוסף , וכו' וכו'. .  גם נביאי ישראל מופיעים בקוראן כמעט כולם. בו בזמן שהקוראן אפילו לא מנסה לטעון שבכל אותם אלף שנים עמד להם לגוים אפילו נביא אחד מסכן.
הטענה שהבורא החליף את העם הנבחר בעמים אחרים היא בלתי נסבלת. וגם אם באמת כך היה, למה כשהבורא בחר בנו הוא עשה את זה בצורה פומבית, בארבעים שנה של ניסים גלוים לעיני מיליוני אנשים, ודיבר איתנו עין בעין על הר סיני, ואילו כשבחר בהם עשה את זה ממש בחשאי?  טענות משונות מהסוג הזה זקוקות לראיות מאד מאד חזקות. וזה מלבד העובדה הפשוטה שכל דת באשר היא, גם אם היא ברה וברורה כעצם השמים לטוהר, זקוקה לראיות ברורות ובלתי נתנות לערעור. את זה אין ולא יהיה לאף אחד.
וכאן אנחנו מגיעים להבדל המהותי והיסודי שבין תורת משה לבין כל הדתות כולם, מקצה השמים ועד קצהו, אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף.
הדתות האחרות לא החלו בניסים גלוים שנעשו בפני עם שלם. הם החלו מאדם בודד, ששכח לקחת כדורים.
תורתנו הקדושה, היא היחידה שבדתות שמספרת על תקופה של ניסים גלוים שנמשכה ארבעים ואחת שנה, לעיני קהל עצום, עם שלם, של מיליוני אנשים נשים וטף, שעיניהם ראו ולא זר, את פרעה וכל מצרים חוטפים מכות נוראות, דם ואש ותמרות עשן, את ים סוף נקרע לגזרים, את המעמד הגדול ביותר בהסטוריה, מעמד הר סיני, ירידת המן, הבאר והשליו, דבר יום ביומו במשך ארבעים שנה. התורה הקדושה איננה דורשת מאנשים להאמין לאיזה אדם בודד שטוען שפגש את המלאך גבריאל בחלום הלילה, או לאיזה חולה רוח שהחליט שהוא נולד מרוח הקודש. התורה שלנו אומרת – אתם ראיתם. יתרה מזו, מי שרגלי אבותיו לא עמדו על הר סיני, ממנו התורה לא דורשת לקבל את היהדות. מי שלא ראה שלא יאמין. העם שראה, ויש לו מסורת על זה, רק הוא בלבד נדרש להאמין. אחרים צריכים להאמין בבריאת העולם המשתקפת מתוך הטבע, לקיים את שבע מצוות בני נח, שזו הדרישה המינימלית מכל בן אנוש, ותו לא.
התורה איננה דורשת מאדם להיות פתי. הדתות האחרות – כן.
 

תגובות

אם הדת נכונה או לא

תוהה | 1/18/2010 6:10:47 PM

אבל אם כבר דתי אז יהודי..

:)

"אם דתי, כדן אחי"

הדוס | 1/18/2010 7:58:42 PM

ככה קוראים לספר של ישראל סגל...

מעניין שלא מצאתי מידע

תוהה | 1/19/2010 2:15:28 AM

על כך בגוגל ברשת

כנראה טעות

הדוס | 1/19/2010 7:05:54 AM

לא ראיתי את זה בעצמי.
אולי זה שם של פרק באחד הספרים שלו. שמעתי שהוא טוחן שמה חזק את כל הפרשיות שלו עם אחיו.

ועל סמך מה אתה מקבל את סיפורי היהדות?

ירון | 1/19/2010 10:43:51 AM

זה שעם שלם צפה בנס? זה סיפור, כמו הסיפור על ישו שנולד מרוח הקודש וגם לניסים שלו יש כל מיני עדים.
הטיעונים שלך מבוססים על אותם כרעי תרנגולת, בהם אתה מנגף את הסיפורים שלא מוצאים חן בעיניך. להשעין את ההוכחות לקיומו של האל כמו למהלכיו השנויים במחלוקת, על כל מיני "הוכחות" הזויות, שאין להן טיפת ביסוס בשטח (ממצאים ארכאולוגיים וכו'), רק מביאה שוב ושוב לאותה נקודה בדיוק. האמונה.
בסופו של יום כל מי שמאמין, נצרך להאמין על בסיס כלום מלבד האמונה עצמה. באותה מידה, אפשר לקחת פחית קולה ריקה ולהשליך עליה את כל הניסים האפשריים ולסגוד לה.
אותו אחד שהוציא את עם ישראל ממצרים, נתן לעמו להיכחד באירופה בשואה. אני יודע שטיעון זה מקפיץ כל דוס, ובטח יש שק טיעונים מכאן ועד ים סוף לאיך האלוהים הרחום והחנון שלכם בעצם רק רצה להעביר איזה מסר. העובדה היא, שאם יש אלוהים ליהודים - אז הוא כנראה שונא אותם שנאה עזה, אחרת אולי היה דואג להם. טיעון נוסף באותו עניין, אין מגזר עני ודפוק כמו הדוסים, שוב, אם היה להם אלוהים - לא היה דואג להם, יותר מלשאר העם האתאיסטי?
עניין נוסף - מדוע אלוהים כזה ביישן?
הרי מספיק שהיה מציץ מבין העננים - אומר משהו כמו -
היי, הנה אני - היהודים הם אכן העם הנבחר, שאר הדתות מתבקשות ליישר קו
מדוע הוא שקט כל כך? הרי ע"פ התנ"ך הוא מדבר פה ושם - למה הוא לא פוצה פה?
או שהוא לא קיים, הוא שהוא כל כך פולני בנשמתו - שהוא בוחר לשבת לבד בחושך?

תגובת הדוס: 1.כמה אנשים ראו את ישו נולד מרוח הקודש? בקשר לעדים, אם אני אכתוב בעיתון שלפני עשרים שנה היה מישהו שעמד על הראש שעתיים בכיכר רבין, וראו אותו מאה חמישים אנשים. מישהו יוכל להכחיש את זה? אבל אם אני אכתוב שלפני שנתיים היה ליקוי חמה שנמשך שבוע שלם והיה חושך מוחלט בכל הארץ, שעתיים אחרי זה אני אמצא את עצמי במחלקה סגורה.
2.בקשר לארכואולוגיה, ניכר שלא בדקת את הנושא. אחרת היית ממלא את פיך מים.
3. השואה? אתה לא מבין למה הייתה שואה? זה שכל הנוער היהודי באירופה נתן בעיטה לתורה, ותוך דור אחד כולם היו מתבוללים, זה לא סיבה מספיקה לשואה? התורה מזהירה בכמה מקומות שזו תהיה התוצאה. תקרא את ספר דברים ופרשת בחוקותי, ואחר כך תדבר על השואה אחרת. אחרת לגמרי.
הדוסים הם הכי עניים והכי מאושרים. יש להם משפחה מסודרת, שזה הדבר הכי חשוב לאושר אמיתי. מה שאין להרבה בעולם המערבי. זה יותר חשוב מכל הררי הכסף.
בקשר להסתתרות הבורא, עניתי בתגובה אחרת.

לירון מהתגובה הקודמת

פנחס | 1/19/2010 11:25:47 AM

אתה שואל שאלות טובות וחשובות, אך אתה ממהר להגיע למסקנות לפני ששמעת תשובות. או רק אחרי התשובות שלך בעצמיך.
ראשית, יש הבדל בין סיפורים על ניסי יחיד לסיפור יציאת מצריים. הרי כשה מאד "למכור" לעם שלם סיפור על ניסים שקרו ממש לכל אחד ואבותיו, במיוחד אם מדובר על עבר לא כל-כך רחוק. והרי התורה נזכרת כספר הדת היהודית מתקופת השופטים עד היום, כלומר ממש אחרי יציאת מצריים. אני רק אומר שלהמציא ו"למכור" לעם שלם סיפור כזה הרבה יותר קשה מאשר סיפרו ניסים שעשה אדם בודד לעיני עוד 12 אנשים לפני 400 שנה (זה המצב בנצרות, שנוסחה סופית באסיפצ ניקיי במאה הרביעית לספירה)
לגבי שאר השאלות התשובות ארוכות מדי. אני רק מציע לך לשאול אותם ולא רק בשביל לענות לעצמיך, אלא גם לנסות להבין את התשובות. אותי אישית לא כל התשובות משכנעות גם, אבל זה לא סיבה להפסיק לשאול.

שאלה לדוס

פנחס | 1/19/2010 11:35:55 AM

שאלה אחת שהעלה ירון מטרידה גם אותי - למה אלהים מחבא כל-כך טוב, עד שאדם יכול לחיות חיים שלמים ולא לחשוב לרגע שיש מישהוא מלמעלה? הרי לפי התנ"ך, לא תמיד היה כך?
התשובה שקיבלתי עד היום, היא שהתגלותו היתה פוגעת בחופש הבחירה. אבל למה זה לא פגע בימי הנביאים? ולמה שזה יפגע בכלל - הרי גם אם אדע בודאות שיש חובות המוטלות עלי, עדיין יהיה לי חופש לא למלא אותם. כשלמדתי באוניברסיטה, למשל, ידעתי בודאות, שאני כאן כדי ללמוד, וזה לא הפריע לי להבריז מהרצאות מדי פעם.
המצב היום הוא שאין לי הוכחות לכך שאני חייב לעשות כך או אחרת. רק מילים של הורים, שגם הן לא מוכחות - זה במקרה שההורים דתיים. ואם ההורים חילונים - מאיפה זה לאדם בכלל שיש לו חובות כלפי שמיים?

תגובת הדוס: אוהה. שאלה טובה.
כיוונת לשאלה של הגר"א.
הגר"א עונה, שבימי הנביאים היה את היצר הרע של העבודה זרה. עובדי העבודה הזרה השתמשו בכוחות הטומאה ועשו אותות ומופתים. כדי להוות משקל נגד היו צריכים את יציאת מצרים וכל הנספח לזה. המציאות היא שלמרות הכל זה לא עזר, כי מי שרוצה לעצום עיניים לא יעזור לו כלום.
ביום בו בטל הכח המיסטי של העבודה זרה, בטלה עימה הנבואה.
דרך אגב זה מאד בולט בתנ"ך שהנביאים ראו את עצמם כל הזמן כמי שאמורים להלחם בעבודה זרה. זה ממש הנושא המרכזי שעליו צעקו כל הנביאים.

לא מסכים איתך לגבי עבודה זרה

שלמה | 1/20/2010 10:53:47 AM

הבודהיזם, הדת השלישית בגודלה, אינה עבודה זרה (כלומר אין עבודת אלילים, לפחות לא בהגדרה של בודהיזם). אין בורא, אין אלים. למיטב ידיעתי, היא פשוט עוסקת בהתבוננות במציאות בהווה, ועונה על שאלות רלוונטיות, בלי לעסוק עיסוק חסר תוחלת (באמת) בעבר. (קשה לי לקבל חלק מהנחות היסוד של הבודהיזם, גלגול נשמות וכו', לכן אני לא בודהיסט, אבל אם הייתי חייב תחת איומי אקדח לבחור דת, אין לי ספק במה הייתי בוחר).

תגובת הדוס: יש הרבה הגיון בסברא שלך. בודהיזם זה לא עבודה זרה, יתכן שזה בכלל לא דת.
אבל איזה הוכחה יש, שאלוקים נגלה לבודה? מישהו ראה את זה?

יש כמה כשלים לוגיים חריפים בטענותיך

אחר | 1/20/2010 6:35:00 PM

השלילה שלך את הדתות הלא מונותאיסטיות מריחה התנשאות ובעיקר חוסר אימות עובדתי. מאיפה הקביעה הנחרצת שעבודת אלילים הביאה לעולם של הזיות ומסכנות? התרבויות המצליחות ביותר בעולם העתיק היו עובדי אלילים (יוון, רומי, פרס). גם ההתפלספויות על מי מודה במה לא ממש משכנעת. אבל אני מסכים איתך בטענה הבסיסית שלדתות הלא מונותאיסטיות אין שמץ של הוכחה לנכונות הדת שלהן. אני מסכים איתך גם, שמהבחינה הזו הדת היהודית לכאורה הולכת בדרך הסלולה ביותר, כשמדברים על הבאת הוכחות (אם כי האמת היא שאני לא ממש מכיר את ההוכחות שהדתות המונותאיסטיות האחרות נסמכות עליהן, ואני מנחש שגם אתה לא). אבל בחינה מעמיקה וחסרת רחמים מגלה שגם ליהדות אין הוכחות של ממש.

בגדול, הטיעון שעליו אתה נסמך הוא הטיעון הוותיק והידוע של "הלפיד העובר מדור לדור". טמונה בו הנחה שלא ייתכן שהסיפור של התגלות אלוהית לקהל של מאות אלפים או מיליונים "הושתלה" בזיכרון הלאומי בבוקר בהיר אחד, מכיוון ששהעם היה מבחין מייד בשקר. אבל, הטענה הזו מתעלמת מהאפשרות שהסיפור התנ"כי של ההתגלות נכתב בשלב מאוחר, תוך הסתמכות על מסורות עמומות ומעורפלות של יציאה ממצרים, ניסים והתגלויות. לא רק שזהו תרחיש הגיוני, אלא שהתנ"ך עצמו מאשש אותו, כגון בסיפור על יאשיהו שמצא ספר תורה "חדש" בבית המקדש.

תגובת הדוס: על כל מה שכתבת אכתוב בהמשך.
בקטע של האומללות של העובדי אלילים התכוונתי לליצנות קטנה מהצד. עיקר הנושא זה הסעיפים הראשונים.
העובדה שהאחוז של היהודים מקבלי פרס נובל הוא פי מאה מחלקם באוכלוסיה, מוכיח שהיהודים הם העם הכי אנטלגנטי בעולם, בלי שום יחס ופרופורציה לעמים אחרים. אני חושב שיש יותר סיכוי שהבורא יבחר את העם הכי חכם ולא את העם הכי הדיוט.
ושוב, זו לא הוכחה ליהדות. על זה אכתוב בהמשך. אי אפשר תוך שבועיים לכתוב בכל הנושאים שבעולם.

בקשר לבודהיזם

שלמה | 1/20/2010 6:48:51 PM

הוכחה שבודהה ראה את האלוהים? למה זה נחוץ? מה זה בכלל קשור?
אין הוכחה, ולא תתכן הוכחה כזאת. אין גם הוכחה שמשה ראה את אלוהים. ההבדל הוא שבודהה לא טוען שהוא ראה את אלוהים, הוא בכלל לא מזכיר אותו.

תגובת הדוס: עם ישראל כולו ראה את יציאת מצרים קריעת ים סוף, שנעשו על ידי משה רבנו. אף הודי לא טען שהוא ראה את אלוקים נגלה לבודהה. אם היה כל כך קל לשכתב את ההיסטוריה, ולשתול בה ניסים ונפלאות שנעשו לעיני המונים, כל הדתות שבעולם היו עושות את זה. הרי ברור שהם היו מתים לעשות את זה. אז מה מנע מהם? אין בשום דת כזה דבר!!

בודהיזם

שלמה | 1/20/2010 7:42:30 PM

אבל עדיין אין קשר לבודהיזם, שלא מעסיק את עצמו כלל בשאלות האלה.

"המעמד הגדול בהיסטוריה"...

מלך המשיח | 1/21/2010 6:17:14 AM

אכן, מעמד הר סיני היה המעמד הגדול בהיסטוריה שהרי שם עשה העם הנבחר ע"י אלוהים את עגל הזהב - ומי שעשה אותו היה לא אחר מאשר אהרון, אחיו של משה רבנו הגדול שגם היה הכהן הגדול במשכן - ואנו יכולים לתאר את המעמד הגדול של המסיבה, הריקודים והמיזמוזים סביב העגל בה השתתף העם הנבחר, וחבל שאין לנו היום המשך למסורת מפוארת זו של מסיבות חשק, ובמקום זה אנחנו צריכים לאכול מצות, לנדנד לולבים ולחבוט ערבות...

תגובת הדוס: מעשה העגל היה ארבעים יום לאחר מעמד הר סיני. מה זה נוגע?
תעיין ברש"י על המקום, שכל דבריו מלוקטים מחז"ל, והכל יתישב.

"מה זה נוגע"?

מלך המשיח | 1/21/2010 9:37:02 AM

ועוד איך זה נוגע!
אהרון עשה את העגל בגלל שמשה נעלם על הר סיני, ככתוב "וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר" (שמות ל"ב) והעליה להר סיני היא חלק נכבד, נכבד מאד, במעמד הר סיני.
ןחוץ מזה "אין מוקדם ומאוחר בתורה", אז מה "נוגע" פה ענין הארבעים יום לפני או אחרי?

אני מעונין לשמוע מה אתה אומר - לא רש"י, אבל כאשר אין מה להגיד מתחילים לצטט מהכתובים, וכידוע אתה יכול למצוא בכתובים כל דבר וכל היפוכו של דבר, ככתוב: "הפוך בה והפוך בה - כולה בה"....
וחוץ מזה רש"י לעיתים סתם מבלבל את המח, כמו ההסבר שלו על רחב מיריחו (יהושע א'): היא לא היתה זונה אלא מוכרת מזונות....

הפיסקה לא מובנת:

dinarzi | 1/22/2010 3:46:41 PM

{מבחינה פילוסופית בריאה על ידי כמה בוראים היא בלתי אפשרית. הבורא חייב להיות מחויב המציאות, שאם לא כן מי ברא אותו. מחויב המציאות חייב למלא את כל המציאות לפני תחילת הבריאה, שאם לא כן זה הוכחה שהוא לא מחויב המציאות. לא יתכן שני מחויבי המציאות, כי הם לא ימלאו כל אחד בנפרד את כל המציאות. המבין יבין ומי שלא יבין בהמשך.}

תגובת הדוס: אני יודע שזה לא מובן. זה נסיון נפל לתמצת פרקים שלמים במורה נבוכים לכמה שורות. אולי זה מיותר.

מי שמך??!!

XDOS | 1/24/2010 1:44:05 AM

תרשה לי לצטט את תגובתך לתגובה של ירון

"3. השואה? אתה לא מבין למה הייתה שואה? זה שכל הנוער היהודי באירופה נתן בעיטה לתורה, ותוך דור אחד כולם היו מתבוללים, זה לא סיבה מספיקה לשואה? התורה מזהירה בכמה מקומות שזו תהיה התוצאה. תקרא את ספר דברים ופרשת בחוקותי, ואחר כך תדבר על השואה אחרת. אחרת לגמרי."

בלי להכנס לאדיוטיות שאתה מראה בכך שאתה מאשים את עם ישראל שהביא את השואה על עצמו, מדוע נהרגו כל אותם יהודים חרדים בשואה? האם גם הם לא עשו את רצונו של הקב"ה?
ובכלל, באם עם ישראל חוטא הוא מפסיק להיות בנו של הקב"ה שהוא צריך לשלוח אותו להרג ולביזה??!! ועוד בכזאת צורה אכזרית?

ובכלל לפני שאתה מעלה את השואה, של נעליך!!
האם אתה מבין את חשבונותיו של הקב"ה?

טוב, כל זה בהנחה שבאמת יש אחד כזה, והוא לא המצאה פרי מוחו הקודח של איזה אדם.

וכפי שאומרים שההמצאה הכי טיפשית של האדם היא אלוהים.

האיבוד הקשר של החברה החרדית עם היהדות

nine1 | 1/28/2010 11:52:17 PM

לכבוד הדוס הנכבד
דבר ראשון אתה עושה עבודה נהדרת בהפצת הערכים של היהדות ושל האמונה אך אני מעוניין לפנות לכיוון קצת שונה אני מסתכל כיום על חברה החרדית (לאו דווקא על מהומות וכאלה זה לא חשוב) אלא על הקצנה שלדעתי מוגזמת אני שבמשפחתי יש חרדים לא מסוגל להבין איך מרעוינות שכיבכול פשוטים כמו צניעות הגיעו למימדים שאני מאמין בצורה תמימה שהשם יתברך לא מעוניין שהחיליים שלו יתנהגו לעניות דעתי הדרך חיים של החרדים נוגדת לגמרי את שאיפתו של השם יתברך המסקנות שלי הם מהתנך בתנך גם היהודים עבדו במקצועות ואין מצווה אחת שבאה לומר שכל החיים צריכים להיות מוקדשים לתורה כי זה לא נכון ואפילו בתקופות בהן העם היה הכי קרוב לשם (תקופת התנך) העם עדיין עבד למחיתו.

דבר נוסף הבגדים שאתם לובשים לא מכבדים את השם יתברך אלא לדעתי מבזים אותו באופן מוחלט מזה שבשיא הקיץ אדם ירא שמים ילך עם חליפה ויסבול מחום אימים אין שום קמצוץ דבר בתנך שמראה על זה

וגם יש בהלכה פגם עצום לדעתי ופה אני נכנס לעניינים שכביכול אינני ראוי להביע בהם כי אם חכמים וגדולי ישראל פסקו בעניין ככה וככה למה שאני בעל הידע החלקיקי לעומתם יביע את דעתי והסיבה לכך היא שאני מאמין בלב תמים שיתכן שגדולי ישראל הלכו שולל (לדעתי) אחר הלך רוח בנוגע לדיני הצניעות אין ספק בליבי שהשם יתברך לא רצה למנוע ולהגביל את הנשים בטענה שזה מפאת צניעות ואני יסביר למה לדעתי רוב הדינים שחלים על נשים בנוגע צניעות מבזים את המצוות שנכתבו בתורה (ואהבת לרעך כמוך ) ואיזה בטענה מהתורה מבוססת ההשפלה שעושים לנשים בטענת של גברים חס ושלום לא יבגדו זה לדעתי חילול השם בדרגה הכי גבוההההה לעניות דעתי

אני מצטער על התגובה הארוכה פרקתי עול מליבי
אשמח לשמוע את דעתך
NINE1

תגובת הדוס: שאלה מצוינת וכואבת.
דווקא עם מה שכתבת בסוגריים אני מסכים לחלוטין. הפגנות זה נשק לגיטימי, אבל אסור להשתמש בו בצורה מוגזמת. תשים לב שגדולי התורה מהזרם המרכזי אינם משתתפים בחלק גדול מההפגנות.
בעניין ההקצנה, הציבור החרדי פשוט חוזר לאיפה שהוא היה לפני ההשכלה והציונות. שני תנועות אלו, בפרט השנייה, גרמו לציבור החרדי שבר אדיר, ורק בעשרות השנים האחרונות השברים החלו להתאחות. גורם נוסף זה העובדה שאנחנו חיים בתוך חברה שסולם הערכים שלה הפוך לגמרי משלנו. ההקצנה נועדה נשמור על הקו שלנו, שלא נטמע בחברה הכללית. כל הדברים החיצוניים הם אלו ששומרים על החברה שלנו שלא תתנדף. תראה מה קרה לציבור הדת"ל, שניסה ללכת בדיוק בכיון שאתה מציע. אולי בתיאוריה יש בזה אמת, אבל זה לא עומד במבחן המציאות.
לסיכום, אני מסכים שיש הרבה דברים בציבור החרדי שהם בדיעבד גדול, והם נעשו מחוסר ברירה. ואם הם לא היו נעשים, כבר לא היינו קיימים מזמן.
הקרע בחברה הישראלית הולך וגדל. לדאבוני, אני לא מאמין שזה ייפסק. הדור השלישי של החילוניות הרבה יותר מנותק מההווי החרדי מהדור הראשון, שדבר באידיש וידע את מושגי היהדות. זהו תהליך בו עם אחד הופך לשני עמים. יבוא יום, והמסך ירד סופית. כואב, אבל אמיתי.

נקודה למחשבה

מתלבט | 2/15/2010 12:47:49 AM

ראשית תודה על ההשקעה
אני יותר מזדהה עם הטיעונים ופחות עם העובדות...
יתכן מאוד שאם היה עלי לבחור את הדת האמיתית הייתי בוחר באחת משלושת הדתות המונותאסטיות. ברם, סביר מאוד להניח שכל המושג "דת" היא "המצאה" של אדם חכם וממולח שדאג שלא יהיו סתירות או דברים שניתן להוכיח אחרת (למרות שיש המון סתירות שמיושבות רק ע"י פרשנות של חז"ל) כוונותיו של אדם זה היו טהורות להנהיג דרך חיים וערכים מוסריים וכל זה מעוגן בחוקים ומשפטים שכר ועונש.
אני לא מקבל טיעונים כגון איך הצליחו להעביר מדור לדור את מעמד הר סיני כי באותה מידה לא סביר להניח שמליוני אנשים יאמינו להתגלות א-לוהים לישו או מוחמד ממציאות מוכיחה שאפשר לנצל תקופה של כאוס חברתי או חלל כלשהו לסחוף מליוני אנשים אחר אדם חכם שהמציא "תורה" או "התגלות" מהבטן שלו כי איך שלא תסתכל על זה מליוני אנשים שפויים וצלולים בדעתם טועים אלא אם כן נניח שאבותינו ואבותיהם נסחפו ל"כת" מסויימת. תיאוריה לא מופרכת כלל ההיסטוריה מלאה בזה ועד היום הזה אנשים נסחפים אחר דתות וכתות כי יש משהו ברוחניות שסוחפת בעיקר אנשים שנוצר בהם חלל מסויים

תגובת הדוס: אתה טועה בנקודה אחת. כתבת שההיסטוריה מלאה בדברים כאלו, וזה לא נכון. הסיפור של יציאת מצרים הוא דבר יחודי ליהדות. אין עוד שום דת בעולם שטוענת לניסים גלוים שנעשו לפני מיליוני אנשים. אין כזה דבר.
השאלה היא למה אין כזה דבר? הרי כל ה"נביאים" של כל הדתות היו מאד שמחים ליצור כזה מיתוס? אז למה הם לא עשו משהו כזה? אתה יודע מה, לא ממש כזה. אולי חצי. רבע. משהו?
אגב גם המושג של נביאים שכותבים את ההיסטוריה העתידית שחור על גבי לבן, זהו מושג יחודי ליהדות. אין כזה דבר.

תענה לרעיון עצמו

מתלבט | 2/15/2010 9:09:54 AM

אתה שוב מסביר למה היהדות עדיפה על פני שאר הדתות
תענה מי אמר שכל המושג "דת" היא לא המצאה שסחפה המונים
זה תורף שאלתי לא איזה דת אלא מי אמר דת אולי א-לוהים לא קשור לשום דת הןא ברא את העולם כתחביב ואם למטרה כלשהיא ולא דת וחוקים זה לא מטרה

תגובת הדוס: העובדה ששום דת לא הצליחה ליצור מיתוס של ניסים לעיני המוני בני אדם, מוכיחה שזה בלתי אפשרי. אם זה בלתי אפשרי איך היהדות כן הצליחה? זו ראיה שיציאת מצרים אכן הייתה.

אפרופו נס גלוי

מתלבט | 2/15/2010 8:08:30 PM

אין נס יותר גדול מזה שקם בוקר אחד אדם וטוען שאחרי יותר מאלף שנים שהעם היהודי הוא העם הנבחר אלוקים מחליף אותו בעם אחר ורבבות אנשים נוהרים אחריו
לא פחות מיציאת מצרים וקריעת ים סוף!!!

תגובת הדוס: יש לי נס יותר גדול. יום אחד קם איזה משוגע, והחליט שמערכת חילוף חומרים נוצרה במקרה, ומיליוני שוטים הולכים אחריו.

תגובה

יעקב | 1/3/2011 7:30:50 PM

מבחינה פילוסופית בריאה על ידי כמה בוראים היא בלתי אפשרית למה לא הרי זה כתוב בתורה
1 לא תעשה אלוקים אחרים לא כתוב אלילים וכפי שאתה יודע לכל מילה יש משמעות
2 מי כמוכה באלים שוב שם עוד אלים רק אתה הגדול מיכולם
3 שהכה באלקי מיצרים ואני יכול להביא עוד עשרות התיחסיות לאלוקים אחרים בתנך

4 ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו שהאל "מה שאתה אומר שאפשר לספר סיפורים לאנשים והם במשך הזמן הם קונים את זה ומאמינים לכל מה שאומרים להם ולא משנה מה הם יודעים או מאמינים טמבלים כאלא ואפילו בני ישראל שידעו במצרים על אלוקים כמו שכתבת שעבר מיעקב לבניו לאחר שסיפרו להם על כל מיני אלוקים אחרים הם האמינו בהם אז מה הם גם טמבלים? אתה כותב בהרבה מקמות שכל העם ראו הרי זה אותו סיפור שיכלו לספר להם במשך תקופה ובסוף הם מאמינים שזה קרה ובני ישראל לא יוצאי דופן ראה מה קרה במיצרים בתקופת השופטים והמלכים שהם עבדו לכל אליל שהיה ואם אפשר למכר להם כל אליל שהוא אפשר למכור להם כל סיפור ואתה מדבר על העם הכי חכם בהסטוריה שהיה עד להיתגלות אלוקית והעביר את זה מדור אל דור

תגובת הדוס: אני בוחר להתעלם מהחרפות והגידופים הלא עניניים ולהתמקד בעיקר.
אתה טוען שבתורה כתוב על עבודה זרה "אלוהים". את הטענה הזו ראית כנראה באחד מאתרי הכפירה ולא בתורה בעצמה, שהרי אם היית טורח לפתוח את התורה היית מגלה מהר מאד שהתואר "אלוהים" בתורה הוא כינוי לכל דבר שקשור לשלטון ושררה, למשל - השופט נקרא אלוהים - "אשר ירשיעון אלוהים". וכמו כן מלך ונשיא, ועוד.
חבל שאתה לא יודע תנ"ך. כואב הלב.

דת אחת - שלוש דתות

Polar Bear | 4/8/2011 10:47:10 PM

"ברגע שנגיע למסקנה שעבודה זרה *זה* אמונה טפילה, ישארו לנו *שלושה* דתות בלבד."

צ"ל

ברגע שנגיע למסקנה שעבודה זרה *זו* אמונה טפילה, ישארו לנו *שלוש* דתות בלבד."תגובת הדוס: ההערות שלך בהחלט ראויות ומוסיפות לרמת הדיונים באתר, אבל אני מתחנן לפניך, לא בשבת!!!
אנא ממך, תחסוך ממני את העגמת נפש הזו.

קישור מעניין בענין "למה דווקא יהדות".

מישהו | 10/29/2011 7:05:03 PM

http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?mediaid=9397

הוספה חשובה למאמר הנוכחי של הדוס

מישהו | 11/13/2011 9:27:02 AM

כפי שהדוס הזכיר, גם הנוצרים מסכימים שהאלוקים מסר לבני ישראל את התנ"ך, אלא שהם טוענים שהאלוקים מאס בבני ישראל והחליט להחליף לעם אחר. ועל זה יש לציין, שבנ"ך עצמו בעשרות מקומות כתוב מפורש שהאלוקים כרת ברית עם בני ישראל שהוא יהיה העם הנבחר לעולם, ולעולם לא ימאס בעם ישראל. אביא שלושה דוגמאות, ויש עוד רבות כאלו:

ויקרא פרק כו: וְאַף גַּם זֹאת בִּהְיוֹתָם בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיהֶם לֹא מְאַסְתִּים וְלֹא גְעַלְתִּים לְכַלֹּתָם לְהָפֵר בְּרִיתִי אִתָּם כִּי אֲנִי ה' אֱלֹהֵיהֶם

ישעיהו פרק נט: וַאֲנִי זֹאת בְּרִיתִי אוֹתָם אָמַר ה' רוּחִי אֲשֶׁר עָלֶיךָ וּדְבָרַי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְּפִיךָ לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ אָמַר ה' מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם:

שופטים פרק ב: לֹא אָפֵר בְּרִיתִי אִתְּכֶם לְעוֹלָם