יהדות חרדית וחיים מודרניים - מבוא

מאת: הדוס | 3/18/2010 השקפה תורנית

אחת הטענות הקבועות שמועלות כנגד הציבור החרדי בתקשורת ובשיח הציבורי הישראלי, זו שאלת יחסה של היהדות החרדית לחיים המודרניים. החרדיות נתפסת בעיני רבים כאנטי תיזה של המודרנה, כנסיון להקפיא את הקידמה והנאורות, כחברה סגורה ושמרנית שדוחה כל דבר חדש ומתקדם.

אם ניגש לנתח מה הם הגורמים שיצרו את התיזה הזאת נמצא שהתיזה הזו מתבססת על שני עמודים מרכזיים. היסוד הראשון הוא העובדה שהציבור החרדי לכאורה איננו משתלב במרחב המודרני. הוא אינו משתלב בחברה הישראלית, איננו צופה בטלוויזיה, ואינו משתלב לכאורה בשוק העבודה. היסוד השני הוא ההסתכלות השמרנית של מנהיגי היהדות החרדית ושל צאן מרעיתם ברמה העקרונית. כוונתי היא כמובן לרעיון של החת"ס ש"חדש אסור מן התורה". רעיון שהפך לאחד מאבני היסוד של ההשקפה החרדית בעידן המודרני.

בפרקים הבאים נשתדל לדון ולנתח נושאים אלו בהרחבה ובפרוטרוט.  עלינו לעמוד על מספר נקודות.

א. עלינו לדון בראש ובראשונה מה היא עמדת התורה שבכתב ושבעל פה בנידון, והאם היהדות החרדית המציאה רעיונות חדשים או שמה ממשיכה היא לדבוק בדרך המסורה לנו מרבותנו איש מפי איש עד משה רבנו על הר סיני.

ב. להבין את רעיון "חדש אסור מן התורה", על מה הוא חל ועל מה לא, והאם הוא סותר את צורת החיים המודרניים.

ג. לרדת לרמת השטח ולהבין עד כמה הדברים מיושמים הלכה למעשה, מה נעשה בבחירה ומה מתוך אילוץ וחוסר ברירה.

ד. נשתדל לסקור את תופעת ה"חרדים המודרנים". וננסה להבין האם תופעה זו בכלל קיימת, או ששורשיה בחוסר הבנה של אנשי התקשורת בנעשה בציבור החרדי.

על הנקודות הללו ברצוני לעמוד, ברצות הנותן לעיף כח ולאין אונים עוצמה ירבה.