נהמא דכיסופא

מאת: נח גוטמן | 10/9/2011 שאלות ותשובות

שאלה -

ידועים דברי הזוהר הקדוש שהסיבה שהקב"ה לא ברא את האדם ישר בגן עדן כדי שהאדם יזכה בשלמות שלו בכוחות עצמו, כדי שהטובה שיזכה לה לא תהיה "נהמא דכיסופא" - כלומר - לחם של בושה, כמו עני שמקבל פרוסת לחם והוא מתבייש בה.

השאלה שנשאלת, אם הקב"ה הוא כל יכול, למה הוא לא ברא את האדם בצורה שהוא לא יתבייש ממתנת חינם וחסל. זה היה חוסך הרבה צרות.

תשובה -

אכן שאלה מצויינת.

דבר ברור ופשוט, וכך גם שמעתי מרבותי, שהמושג "נהמא דכיסופא" כמו הרבה מושגים בזוהר הקדוש הוא מושג עמוק ולא כמו שנדמה בצורה שטחית.

מי שמסתכלבצורה שטחית נדמה לו שהזוהר בא לומר כאן שיש פה בעיה צדדית. כאילו נאמר שהקב"ה היה רוצה לברוא את האדם ישר בגן עדן, אבל יש בעיה של נהמא דכיסופא שמונעת אותו, חלילה וחס. זה בודאי לא כוונת הזוהר, שהרי בודאי שמי שברא את האדם יכל לברוא אותו בצורה כזאת שקבלת לחם חסד הייתה גורמת לו רגשות גאוה עזים, ואילו אכילת לחם שהושג ביגיע כפו הייתה גורמת לו לתחושות בושה איומים ונוראים.

אז מה כן כוונת הזוהר?

הכוונה היא כך -

הקב"ה רוצה להיטיב לאדם בטובה האמיתית, בשלמות האמיתית. והשלמות האמיתית היא רק שלמות שהאדם זוכה בה בכוחות עצמו. אין הכוונה שהקב"ה אינו יכול חלילה לתת לאדם את הטובה בלי בחירה שלו, אלא שהוא אינו רוצה בזה, כי זו אינה טובה ושלמות אמיתית.

וכך כותב הרמח"ל בספר "דרך השם" (ח"א פ"ב) שבנוי כולו על דברי הזוהר -


"ואולם גזרה חכמתו, שלהיות הטוב שלם, ראוי שיהיה הנהנה בו בעל הטוב ההוא. פירוש - מי שיקנה הטוב בעצמו, ולא מי שיתלוה לו הטוב בדרך מקרה. ותראה שזה נקרא קצת התדמות, בשיעור שאפשר, אל שלימותו ית'. כי הנה הוא ית"ש שלם בעצמו, ולא במקרה, אלא מצד אמתת ענינו מוכרח בו השלימות ומשוללים ממנו החסרונות בהכרח. ואולם זה אי אפשר שימצא בזולתו, שיהיה אמתתו מכרחת לו השלימות ומעדרת ממנו החסרונות. אך להתדמות לזה במקצת, צריך שלפחות יהיה הוא הקונה השלימות שאין אמתת ענינו מכריח לו, ויהיה הוא מעדיר מעצמו החסרונות שהיו אפשריים בו. ועל כן גזר וסידר שיבראו עניני שלימות ועניני חסרון, ותברא בריה שיהיה בה האפשרות לשני הענינים בשוה, ויותנו לבריה הזאת אמצעיים שעל ידם תקנה לעצמה את השלימיות ותעדיר ממנה את החסרונות, ואז יקרא שנתדמית במה שהיה אפשר לה לבוראה, ותהיה ראויה לידבק בו וליהנות בטובו:"

תגובות

שמעתי פעם....

יצחק | 10/9/2011 6:35:30 PM

הקדוש ברוך הוא ברא מלאכים. ברא בהמות.
בשביל יצורים שהתפללו איליו יש לו מלאכים. והוא לא צריך אותנו.
בשביל יצורים שיאכלו כל היום. יש לו בהמות והוא לא צריך אותנו.
אלה הקדוש ברוך הוא צריך אנשים שיש להם יצר הרע דייקא ומתוך רצונם ימליכו אותם למלך. ויהפכו את הגולם שלהם לצורה.
כי זה לא חכמה להמליך מלך ברגע שהדעה שלהם דעה גמורה שיש מלך. ולא חכמה להאכיל יצורים כי בזה הוא מספק את תאוותיהם.
אלה שהקדוש ברוך הוא. רוצה שאנחנו נמליך אותו למלך רק מתוך כך. שאנחנו רוצים
וזה מלך אמיתי
כי זה לא חכמה אחרת.
ולכן יש לקחת את נימא דבושה
כי גם האנשים מתביישים בזה שהם לא המליכו את ה למלך וסתם נבראו בשביל להמליכו ולא מתוך בחירתם.
וה מתבייש בזה שלא המליכו אותו למלך מתוך בחירתם

ולכן ברא ה יצורים שמו אנחנו שנמליכו למלך
בשביל שאנחנו לא נתבייש בזה כי נאלצנו להיות ולהמליך את השם ולא מתוך שמגיע לנו. ומתוך הבחירה שלנו

אבל לא ענית לשום שאלה

סטודנט בטכניון | 10/10/2011 12:21:09 PM

על התשובה שלך (ושל הרמח"ל) אפשר להקשות בדיוק כמו קודם: למה אלוהים לא ברא את העולם כך, שהשלמות האמיתית תהיה לא השלמות שאדם זוכה בה בזכות בחירתו, אלא השלמות שניתנת לו במתנה?

תגובת הדוס: זה לא קשור לעולם, זה ענין עצמיי. כשם שלא יתכן לברוא עולם שאחד פלוס אחד יהי שווה שניים, לא כי זה לא אפשרי אלא כי אין מציאות כזו, זה "התקבץ הדבר והפכו בעניין אחד".

אני מצטער, זאת אמירה סתמית לחלוטין

סטודנט בטכניון | 10/10/2011 2:33:47 PM

מה זה "לא כי זה לא אפשרי אלא כי אין מציאות כזאת"? למה אל כל יכול לא יכול ליצור מציאות כזאת? מי אמר שהעובדה שמה שזוכים בו מבחירה הוא אמיתי יותר ממה שזוכים בו במתנה זאת תכונה הכרחית של המציאות, שאלוהים לא יכול היה לברוא מציאות אחרת?

תגובת הדוס: אין לי דרך יותר טובה להסביר את הדברים, אלא להמליץ לך להתעמק בזה חצי שעה, ואז תבין. סלח לי על האמירה המתנשאת, אבל ככה זה. בתחומים האלה של פילוסופיה קשה מאד להסביר כל דבר במילים כתובות.

מדהים כמה שזה עמוק

רעות | 10/10/2011 7:18:13 PM

לדעתי זה עונה על עוד המון שאלות..

עבור "סטודנט בטכניון"

מישהו | 10/11/2011 6:39:10 PM

הביאור הוא פשוט לענ"ד.

ענין של "טוב" ו"רע" הם מושגים בעצם ולא מושגים שנבראו. לדוגמא, "לגנוב" - זה "רע" בעצם, לכן לא שייך שהקב"ה יברא עולם שבו לגנוב זה דבר טוב. (לא שהקב"ה "לא יכול", אלא שזה פשוט לא נכון). ועל זה הדרך, מה שלא ראוי שהאדם יהנה ממתנת חינם שלא הגיע מכוחות עצמו, הוא משום שזה לא "טוב מושלם" בעצם.

עכשיו הבנת?

לא מובן עדין

דניאל | 2/13/2012 12:35:31 AM

לפי הדוגמא שהבאנו שיש רע וטוב
הרי כידוע בהתחלה היה רק אלוהות שהיא טוב והרע הוא בעצם יצירה של אלוהים ואם כן נשאלת השאלה כגלגל החוזר למה נברא הרע ומדוע אנו צריכים להתגבר עליו
שאלוהים הטוב יתן לנו להנות בלי נקיפות מצפון של בושה או להתגבר על הרע
הרי הוא כל יכול
ותושבתך שאין מציאות כזו בעצם סותרת את המובן שהוא כל יכול?????

תגובת הדוס: הרע נברא, היות והקב"ה רצה ליצור אור שיבוא מתוך החושך, לא כאמצעי אלא כתכלית, זה מה שהוא רצה ברצונו הפשוט.

תכלית הבריאה ע"פ הרמח"ל

אברהם אלחדד | 1/23/2013 7:35:23 PM

ולשאלת למה אלוהים לא ברא את העולם כך, שהשלמות האמתית תהיה לא השלמות שאדם זוכה בה בזכות בחירתו, אלא השלמות שניתנת לו במתנה?
נגדיר תחילה כי בריאה היא מציאות חדשה בניגוד לא"ס שהוא קדמון. נגדיר את החיסרון כהסתר פניו והעלם טובו, מאחר והוא השלמות המשוללת מכל חסרונות. וכן נגדיר את השלמות כהארת פניו לאדם. מכאן נטען כי יכול היה לרצות להעניק סוג הטבה א' ולברא בריאה מושלמת המתדבקת בו ונהנת מטובו כפי שאתה מציע. ויכול היה לרצות להעניק סוג הטבה ב' ולברא נברא חסר (לא שלם), קרי מאוד רחוק ושונה ממנו כפי טענת הרמח"ל. בהשוואה בין שתי ההטבות נמצא כי הטבה ב' שלמה יותר מהטבה א'. כי תהליך תיקון האדם ע"י רכישת השכלה והשבחת מידותיו ממעיטה את החיסרון שבו ומגבירה את שלמותו. ומאחר ותהליך זה מדבקו בבוראו, הרי שהוא הוא עצם ההטבה ב'. וככל שהתיקון מודע ומתבצע בתמידות כך שלמות האדם גוברת על חסרונו והתדבקות בבוראו אף היא גוברת. שתי ההטבות מאפשרות בעצם התדבקות האדם בו. אך תמיד ישאר ההבדל של תהליך התיקון החסר בהטבה א' והוא הוא המעניק יעניק יותר שלמות להטבה א'. ונבחרה ההטבה ב' מאחר ודרך השלם לפעול בשלמות.

בורא עולמות ומחריבן .

אמיר | 2/27/2013 3:35:31 PM

העולמות העליונים אצילות . בריאה . יצירה . ועשיה בסדר יורד נבראו כל עולם בשלמות ולאחר מכן היה הקדוש ברוך הוא מחריב מכל עולם שליש ומשאיר שני שליש עומדים , וזאת לזכות את האדם לתקן את השליש החסר , רצון השם היה לברוא עולם חסר שתהיה בו פעולת ברור שהוא בעצם הבניה , רצון השם יתברך היה להטיב ובחינת נהמה דכיסופה היה התחלת רצון מאיתו יתברך לגרום לנשמות להבין שמה שהוא בוחר לעשות הוא המושלם , לפני הרצונות שלנו, שהם מנסים להיות יותר חכמים מחוכמת הבורא מרצון ראשוני של השם , הבורא הקדוש רצה שהעולמות ירדו על מנת לעלות למקום יותר גבוהה , ובזאת תוכל להבין שהשם רצה שהנשמות יבקשו ממנו להעלות יותר גבוהה , אם הוא היה רוצה להשאיר את כל הנשמות באותה דרגה אז לא היתה טענה להשם ,של לחם הבושה , כי יש חוק אלוקי שאומר שחיסרון מוליד רצון , אם לא היה חסר להם משהו אז למה הם הנשמות דיברו בכלל שהכל היה כזה מושלם , אלא הנשמות נבראו אם חיסרון קטן ובזכות החיסרון הם עולים לדרגות יותר גבוהות , כי ביחס לאין סוף שהוא השם יתברך , לעלות זה עניין טבעי בעיקר בעולם הזה ולא בעולם השכר כי מכיסא כבודו ומטה, מעולם הבריאה לדיוק , העבודה היחסית של 6 אלף שנה של עמל ביחס ל שכר ניצחי נראת הוגנת למדיי בהחלט ,שהנשמות פנו להשם והוא יצר להם מערכת שהם יעברו בא קצת חוסר נעימות ועמל , והשכר ימשיך איתם לנצח ובנוסף לכל זה הוא יתברך נתן לנישמות ישראל תעודת ביטוח שבסוף שיעברו את המערכת הם יחזרו להיות בדרגתם לפני המיבחן וזאת בבחינת " לא ידח ממנו נידח " שכולם יחזרו לתיקונם הראשון פלוס השכר הרוחני שהנשמות עמלו עליהם בגילגולים שהם הגיעו לזה העולם ויעלו למדרגות גבוהות שהיו לפני ההתחלה ומינמום הרבה יותר גבוהה ממקומם הראשון .

תודה למעמיקים בתכלית וכנראה שזה קצה קצהו .

מירי | 6/13/2013 7:42:57 AM

תודה לדוס לאברהם ולאמיר עזרתם לי להבין ולהתחבר יותר לתכלית שלנו פה בעולם

תגובת הדוס:
בשמחה :)
ישר כוח!